Marte Meo

Familjehemsguiden erbjuder Marte Meo som stöd till våra Familjehem. I samråd med socialtjänst kan en behandling påbörjas för att stötta Familjehemmet att bättre förstå barnets behov av stöd och hjälp.

Marte Meo metoden

Marte Meo är latin, och kan fritt översättas till ”av egen kraft”. Metoden bygger på studier av hur barn och föräldrar naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskollärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdomspsykiatrin m. fl.